GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

O Ośrodku

Email Drukuj PDF

!!! Witamy !!!

Serdecznie witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Juchnowcu Kościelnym

" Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
/ bł. Jan Paweł II - papież/
 
 
 

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Juchnowcu Kościelnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania zadań publicznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Księżyno, ul.Alberta 2, 16-001 Kleosin lub email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Księżyno, ul. Alberta 2,  16-001 Kleosin lub email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 85 66 32 391.
 4. Dane osobowe klientów są  zbierane  przetwarzane  w celu możliwości realizacji ustawowych zadań publicznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Juchnowcu Kościelnym  określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisach i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów , o których mowa w ust.4 i wynika z przepisów prawa. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne  lecz niezbędne do realizacji  wskazanych wyżej celów.
   W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin; umów o dofinasowanie zawartych  pomiędzy beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.).

 

 
 
  

tel.: 85 663 23 92

Wnioski 500+ będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

w Księżynie ul. Alberta 2

od 01 sierpnia 2017 r.

w pokoju nr 7

UWAGA !!! OBOWIĄZUJĄ NOWE DRUKI !!!

 1.  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS


W dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Ustawa będzie obowiązywać od 1 kwietnia br.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej) od 1 kwietnia 2016 r.

Informacje o Programie dostępne w linku poniżej:

 http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym pracuje w godzinach:

Poniedziałek 9:00 - 17:00

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

 ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

 • osoby bezrobotne,
 • studenci,
 • rolnicy, a także
 • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego -  1000 zł miesięcznie

Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony  do 71 tygodni. 

UWAGA!

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217)(PDF, 768 KB )

 

,,ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ "

Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. 

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek.

 
 
 
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o rozpoczęciu naboru do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny". Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających kryteria rekrutacji w projekcie do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu w dniach 03.07.2014r. – 17.07.2014r. 
 
 
 
 

 OBWIESZCZENIE O WDROŻENIU PROGRAMU "KARTY DUŻEJ RODZINY" NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

 OBWIESZCZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOTYCZĄCY "KARTY DUŻEJ RODZINY"

Komunikat – zasiłek dla opiekuna

W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj do dnia 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, od dnia 15 maja 2014 r. nastąpi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) weszła w życie z dniem 15 maja 2014 r.

Wnioski o zasiłek dla opiekuna należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ul. Alberta 2 w Referacie Świadczeń Społecznych, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

                                                                     UWAGA!

 

1. Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

W dniu 17 lipca 2012r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie wprowadza nowe (porównanie w tabeli poniżej) zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej.

 

 

Rodzaj

Obecnie

obowiązujące

kwoty

Kwoty od

1 października

2012r.

 

Wzrost o:

Kryterium dochodowe

dla osoby samotnie

gospodarującej

 

477,00 zł

 

542,00 zł

 

65,00 zł

Kryterium dochodowe

dla osoby w rodzinie

 

351,00 zł / os.

 

 

456,00 zł / os.

 

105,00 zł

Maksymalna kwota

zasiłku stałego

 

 

444,00 zł

 

529,00 zł

 

85,00 zł

Kwota dochodu z

1 ha przeliczeniowego

 

207,00 zł

 

250,00 zł

 

43,00 zł

 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012r.

 

2. Nowa wysokość dochodu rodziny uprawniająca do przyznania świadczeń rodzinnych oraz nowe wysokości  zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012r.

W dniu 10 sierpnia 2012r.  w Dzienniku Ustaw pod poz. 959 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

 

 
 

Nowe wysokości dochodu rodziny oraz wysokości świadczeń rodzinnych obowiązują od dnia 1 listopada 2012r. 

 

 

 
 
KOMUNIKAT BECIKOWE!!!

Od 1 stycznia 2012 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

 

Zmieniony ( Piątek, 08 Czerwiec 2018 10:29 )
 

Aktualności

Email Drukuj PDF
2013-06-04
 
 
2012-07-03
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób chętnych do nieodpłatnego przekazania w dobrym stanie (nadającym się do użytku) mebli, sprzętu AGD, pościeli oraz innych rzeczy do użytku domowego osobom potrzebującym zamieszkałym na terenie naszej Gminy.
Wszystkie osoby pragnące wspomóc potrzebujących prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Juchnowcu Kościelnym pod nr tel.  85 66 31 117,  kom. 697 011 189, którzy będą pośredniczyć w przekazywaniu informacji o osobach (za ich zgodą) potrzebujących i przekazujących.           
   
Chcemy działać zgodnie z naszym mottem przewodnim :  
                                                                                                                                         ,,Człowiek jest wielki  
                                                                                                                                         nie przez to, co posiada  
                                                                                                                                         lecz przez to, kim jest,  
                                                                                                                                         nie przez to, co ma,  
                                                                                                                                         lecz przez to, czym dzieli  
                                                                                                                                         się z innymi.”    
                                                                                                                                                                    J. P. II 
 
2011-10-10
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opublikowane
W Dzienniku Ustaw nr 212 pod poz. 1262 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 października 2011r.
 
 
2011-10-05
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.Rozporządzenie zostało w dniu wczorajszym przyjęte przez Radę Ministrów.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w ramach realizacji podjętej przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2011 r. uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE ŚWIADCZENIA RODZINNE - WAŻNE INFORMACJE
 
2011-10-04
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" opublikowane
W Dzienniku Ustaw nr 209 poz. 1245 z dnia 3 października 2011r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2011 r.
 
2011-07-15
 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podpisana przez Prezydenta
W dniu 4 lipca 2011r. Prezydent podpisał ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustwa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012r.
Zmieniony ( Wtorek, 04 Czerwiec 2013 13:10 )
 

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama