GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

O Ośrodku

Email Drukuj PDF

Witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Juchnowcu Kościelnym

" Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
/ św. Jan Paweł II - papież/
 

                            
 
 

WNIOSEK ELEKTRONICZNY OD 1 LIPCA 2019 !


Od 1 lipca bieżącego roku można składać drogą elektroniczną wnioski o: 


•    świadczenie wychowawcze 500+ za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia  http://empatia.mrpips.gov.pl/, ePUAP,  PUE ZUS,


•    świadczenie „Dobry Start” 300+  za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia  http://empatia.mrpips.gov.pl/, ePUAP,


•    świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia  http://empatia.mrpips.gov.pl/, ePUAP,


Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w Księżynie ul. Alberta 2, I piętro, pokój Nr 1 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Druki wniosków dostępne są pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

UWAGA! PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU ELEKTRONICZNEGO,

WYBIERAJĄC NAZWĘ ORGANU WŁAŚCIWEGO, W PRZYPADKU BRAKU

GMINY „JUCHNOWIEC KOŚCIELNY”, NALEŻY WYBRAĆ „KSIĘŻYNO”.

 

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?


Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:


- Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.


- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.


- Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.


- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.


- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.


Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start" mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny będą przyjmowane i rozpatrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym,
Księżyno ul. Alberta 2
od poniedziałku do piątku
poniedziałek w godzinach   od 09:00 do 17:00
wtorek- piątek w godzinach od 07:30 do 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym poinformuje wnioskodawcę o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Wysyłanie informacji dotyczącej przyznania świadczenia GOPS w Juchnowcu Kościelnym będzie realizował poprzez adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”.

Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry start" upływa 30 listopada 2019r. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

 

 

 UWAGA

Klauzula informacyjna ogólna stosowana po wejściu przepisów RODO dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

Z dniem 25 maja 2018 r., w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywanych zadań publicznych jest:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, zwany dalej GOPS, Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

1.      Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pracownik GOPS, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,                             tel. (85) 662 23 91.

 

1.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w GOPS w celu możliwości realizacji ustawowych zadań:

1)       wynikających z:

 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy - Prawo energetyczne,
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”,
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy o systemie oświaty, w sprawie przyznania pomocy materialnej, w formie stypendium socjalnego,

2)       w celu:

 • zatrudnienia w GOPS (w tym prowadzenia rekrutacji),
 • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
 • realizacji praktyk studenckich, staży z PUP.

1.      W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w celu prawidłowej realizacji ww. ustaw. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:1)       organy administracji publicznej,

2)       policja, prokuratura, sądy,

3)       inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez GOPS w formie papierowej i elektronicznej, przez okres, w którym przepisy nakazują ich przechowywanie oraz do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń, na podstawie przepisów prawa oraz przepisów dotyczących archiwizacji.

 

1.      W związku z przetwarzaniem przez GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)       żądania dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest GOPS,

2)       sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

3)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4)       usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których GOPS przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.

 

1.      W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. po 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji na stronie urzędu).

 

8.      Składając wniosek o ustalenia prawa do świadczeń, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków Pani/Pana rodzin są przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń i ich realizacji. Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe także w celu spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych oraz może je przetwarzać w związku z umożliwieniem realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenie należności.

 

 ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

 • osoby bezrobotne,
 • studenci,
 • rolnicy, a także
 • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego -  1000 zł miesięcznie

Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony  do 71 tygodni. 

UWAGA!

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217)(PDF, 768 KB )

 

,,ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ "

Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. 

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek.

 

 OBWIESZCZENIE O WDROŻENIU PROGRAMU "KARTY DUŻEJ RODZINY" NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

 OBWIESZCZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOTYCZĄCY "KARTY DUŻEJ RODZINY"

Komunikat – zasiłek dla opiekuna

W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj do dnia 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, od dnia 15 maja 2014 r. nastąpi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) weszła w życie z dniem 15 maja 2014 r.

Wnioski o zasiłek dla opiekuna należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ul. Alberta 2 w Referacie Świadczeń Społecznych, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.                                                      

KOMUNIKAT BECIKOWE!!!

Od 1 stycznia 2012 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

 

 

Zmieniony ( Czwartek, 08 Sierpień 2019 07:52 )
 

Aktualności

Email Drukuj PDF
2013-06-04
 
 
2012-07-03
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób chętnych do nieodpłatnego przekazania w dobrym stanie (nadającym się do użytku) mebli, sprzętu AGD, pościeli oraz innych rzeczy do użytku domowego osobom potrzebującym zamieszkałym na terenie naszej Gminy.
Wszystkie osoby pragnące wspomóc potrzebujących prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Juchnowcu Kościelnym pod nr tel.  85 66 31 117,  kom. 697 011 189, którzy będą pośredniczyć w przekazywaniu informacji o osobach (za ich zgodą) potrzebujących i przekazujących.           
   
Chcemy działać zgodnie z naszym mottem przewodnim :  
                                                                                                                                         ,,Człowiek jest wielki  
                                                                                                                                         nie przez to, co posiada  
                                                                                                                                         lecz przez to, kim jest,  
                                                                                                                                         nie przez to, co ma,  
                                                                                                                                         lecz przez to, czym dzieli  
                                                                                                                                         się z innymi.”    
                                                                                                                                                                    J. P. II 
 
2011-10-10
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opublikowane
W Dzienniku Ustaw nr 212 pod poz. 1262 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 października 2011r.
 
 
2011-10-05
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.Rozporządzenie zostało w dniu wczorajszym przyjęte przez Radę Ministrów.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w ramach realizacji podjętej przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2011 r. uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE ŚWIADCZENIA RODZINNE - WAŻNE INFORMACJE
 
2011-10-04
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" opublikowane
W Dzienniku Ustaw nr 209 poz. 1245 z dnia 3 października 2011r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2011 r.
 
2011-07-15
 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podpisana przez Prezydenta
W dniu 4 lipca 2011r. Prezydent podpisał ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustwa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012r.
Zmieniony ( Wtorek, 04 Czerwiec 2013 13:10 )
 

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama