Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym informujemy, iż rozpoczęła się na terenie gminy kontrola mająca na celu zweryfikowanie posiadania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także częstotliwości i sposobu ich opróżniania.
Mając powyższe na uwadze, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej gminy www.juchnowiec.gmina.pl w zakładce Ochrona środowiska lub jest do pobrania w formie papierowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Plac Królowej Rodzin 1.

W celu usprawnienia i ułatwienia mieszkańcom możliwości przekazania danych, prosimy wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z załącznikami złożyć w zamkniętych kopertach do sołtysa miejscowości do dnia 30 czerwca 2023 roku. Zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości, nie przedkładać zgłoszeń indywidualnie.
Jednocześnie informujemy, że po 1 lipca 2023 roku, rozpoczną się kontrole indywidualne mieszkańców, którzy do dnia 30 czerwca br., nie złożą stosownego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Stąd, kserokopie ww. dokumentów należy dołączyć do zgłoszenia.  

Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć usługę odbioru nieczystości płynnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny znajduje się na stronie urzędu w zakładce Gmina.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż art. 10 ww. ustawy przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych we wskazanej ustawie.

Druk do pobrania: ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW [.doc]