Wersja do drukuInformacja rolnicza
Konkurs fotograficzny KOWR

„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. W kategorii krajoznawczej będą brane pod uwagę zdjęcia prezentujące obiekty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na terenie ich województw wyłonią półfinalistów w każdej z kategorii. Laureatów pierwszych miejsc wybierze jury w Centrali KOWR.

Jedną z nagród dla zwycięzców będzie prezentacja nagrodzonych fotografii w wystawie fotograficznej zorganizowanej przez KOWR. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR. Laureaci otrzymają również zestaw nagród rzeczowych składający się ze smartwatcha oraz albumu fotografii.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs do 31 sierpnia 2018 r.
Zaproszenie do udziału konkursie „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” – edycja 2018.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim oraz Prosperita – spółka Podlaskiej Izby Rolniczej serdecznie zapraszają wszystkich aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w IV edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Jednym z celów konkursu jest uhonorowanie działaczy małych społeczności wiejskich zaangażowanych w podejmowanie wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.
List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zielonki "na pniu" w 2018r. działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie o łącznej powierzchni 22,85 ha
szczegóły...


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2003 – 2011 (7 - 15 lat).
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2018 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 24.06 - 14.07.2018 r.
- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu
 w terminie 11.08 - 31.08.2018 r
. oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.


W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15.05.2018 r.


 DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski


 


Konkurs
Druk zgloszenia
Oswiadczenie ZABYTEK
Regulamin konkursu


Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Konkurs ma charakter niekomercyjny a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Rada Programowa konkursu pracuje społecznie a uczestnicy konkursu nie ponoszą opłat.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 stycznia 2018 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem "Sposób na Sukces"

więcej szczegółów


Podlaski Dzień KulturyWNIOSKI o przyznanie pomocy przy wystąpieniu klęski żywiołowej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 28.08.2017 r. w terminie 4 - 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego (wzory dokumentów dostępne na stronie ARiMR).

PODLASKI DZIEŃ KUKURYDZY - SZEPIETOWO 10 września 2017r.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny: 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2001 – 2009.
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z „informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony) pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami. W 2016 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 26.06. - 16.07.2016 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie
w terminie 11.07. - 31.07.2016 r. oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 19.07. - 08.08.2016 r.


W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druk „wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” i „informacji wychowawcy klasy i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 06.05.2016 r.


Dorota Baczewska
starszy inspektor
OR KRUS w Białymstoku

Informacja KRUS w sprawie rehabilitacji leczniczej rolników

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci swojego uczestnictwa
w nieodpłatnym dwudniowym szkoleniu
„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej”.
Szkolenie skierowane jest do rolników, domowników oraz przetwórców celem
przeszkolenia w temacie przetwórstwa zbóż, mleka, mięsa i owoców na poziomie
gospodarstwa oraz zasady sprzedaży bezpośredniej .
Szkolenie będzie realizowane w Radomiu w terminach 2-3.X.2014r.; 6-7.X.2014r.
i 14-15.X.2014 .
Swoje potrzeby szkoleniowe proszę zgłaszać do 10.09.2014 r.
do Elżbiety Kosińskiej pod nr tel. 510 332 555.regulamin
karta zgłoszenia
Dodatkowe informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.cdr.gov.pl zakładka: "Sposób na Sukces".
PZDR BIAŁYSTOK informuje o nowym naborze rolników na kurs chemizacyjny,który odbędzie się dn.03 kwietnia 2014r. w Klubie Rolnika we wsi RUMEJKI o godz.9.00.opłata 80 zł,
Zapisy prowadzi organizator kursu – doradca rolniczy Bolesław Garbowski w dniach wypełniania wniosków na dopłaty -tj.PON-WTO-ŚRODA w godz.8.00-15.00 w GOK oraz telefonicznie pod Nr.tel. 885-711-417. Również prowadzone są zapisy na ATESTY na opryskiwacze
SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH ROLNIKÓW
GARBOWSK BOLESŁAW-DORADCA ROLNICZY na Gm.JUCHNOWIEC KOŚCIELNYI

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku informuje, że od dnia 17.03.2014 r. czynny będzie punkt informacyjny odnośnie udzielania porad i pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków na dopłaty obszarowe w dniach poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 8.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w gminie Juchnowiec Kościelny. Informacji można zasięgnąć u doradcy rolniczego Bolesława Garbowskiego. Tel kom. 885711417. W piątki jestem w biurze PZDR w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26 B. Zapraszam do punktu informacyjnego.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURSY CHEMIZACYJNE

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku informuje, że na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 roku będą organizowane kursy chemizacyjne z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Chętni rolnicy mogą zgłaszać się do biura PZDR w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B,tel.85-7402054.Zgłoszenia przyjmuje również doradca rolniczy Bolesław Garbowski podczas pełnienia dyżurów w Ośrodku Kultury w Juchnowcu w każdy poniedziałek oraz telefonicznie 885-711-417.
Najbliższy kurs odbędzie się w dn.27.03.2014r.o godz.9.00 w miejscowości Romejki w klubie rolnika  

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media