Wersja do drukuInformacje Wójta Gminy

MARZEC 2006r.

Marzec jest kolejnym miesiącem wytężonej pracy Urzędu w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zadania
inwestycyjno-remontowe oraz bieżącego funkcjonowania referatów
i jednostek organizacyjnych.
W działalności Referatu, który włączony jest w strukturę
Sekretarza Gminy wyróżnić należy:
- do Urzędu Gminy wpłynęło 1202szt. korespondencji natomiast
z urzędu wysłano – 1968szt. listów
- zarejestrowano – 15 urodzeń (styczeń i luty – 20),
- zawarto małżeństwa – 9 (styczeń i luty – 6),
- zmarło 4 osoby, (styczeń i luty – 21),
- dowodów osobistych wydano 153 (styczeń i luty – 269),
- wniosków na dowody przyjęto – 122,
Jednocześnie na bieżąco wydawano odpisy z akt stanu cywilnego
i postanowienia, dokonano przemeldowań 64 osób oraz wysłano
150 wezwań do poboru.
Na roboty publiczne zgłoszono zapotrzebowanie do Powiatowego
Urzędu Pracy.
Wysłano dla radnych i sołtysów materiały na sesję Rady Gminy
przygotowane przez poszczególne referaty oraz wysłano uchwały
zgodnie z właściwością – Wojewodzie Podlaskiemu, Regionalnej
Izbie Obrachunkowej i przekazano merytorycznym referatom
do ich realizacji.
W zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego wykonano:
- zestawienia formacji obrony cywilnej w gminie Juchnowiec Kościelny,
- opracowanie na temat wstępnego postępowania dotyczącego
padłych zwierząt,
- tabele realizacji zadań operacyjnych gminy w warunkach
zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
- zaktualizowano „Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego”.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Główne zadania realizowane przez Referat to:
- decyzje o warunkach zabudowy - przyjęto 24 wnioski,
wydano 46 decyzji,
- wypisy, wyrysy i zaświadczenia z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – 29,
- nadanie numerów nieruchomości – 12,
Referat przygotował i przeprowadził przetargi na sprzedaż
działek gminnych w wyniku czego gmina osiągnęła dochód
w wysokości 194.516,80zł. oraz podatek VAT, który będzie
odprowadzony z tego tytułu do Urzędu Skarbowego
w wysokości 35.076,80zł. na sprzedaż w/w nieruchomości
oraz innych (m.in. budynek poszkolny w Klewinowie),
poszerzenie ul. Niewodnickiej, zawarto akty notarialne.

Referat Finansów, Podatków i Budżetu
Sporządzenie  rocznego sprawozdania Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z wykonania budżetu za 2005r.
DOCHODY:
Plan budżetu na 2005r. 21.281.240zł, wykonanie 22.406.675zł
WYDATKI:
Plan budżetu na 2005r. 27.981.736zł, wykonanie 23.719.081zł
Zadłużenie na 31.12.2005r. wyniosło 1.159.585zł, tj.5,17%.
Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 
12.228zł.
Osiągnięte odsetki z tytułu lokat środków budżetu 344.530zł
Udział wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem
wyniósł 35,84%
Udział wydatków na:
- oświatę 36,13%,
- rolnictwo 18,42%,
- transport 13,86zł,
- pomoc społeczną 12,50%
- wydatki w innych działach wyniosły poniżej 10%
1 marca zawarto umowę na umorzenie pożyczki z NFOŚiGW
kwoty 157.427zł rozliczono I część umorzenia w kwocie
122.200zł, pozostała do rozliczenia z NFOŚiGW kwota 35.227zł.
Przygotowano na sesję Rady Gminy uchwałę w sprawie zmian
w budżecie, na podstawie której plan wydatków zwiększono
o kwotę 1.328.030zł., w tym: wydatki na inwestycje
 1.297.300zł.
Przygotowano dwa Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2006 rok.
W zakresie ewidencji działalności gospodarczej wydano:
- 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
- 8 zaświadczeń o dokonaniu zmiany w ewidencji działalności
gospodarczej,
- 14 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności
gospodarczej i 3 postanowienia o przesłaniu dokumentów
do innych urzędów wg właściwości,
- 7 potwierdzonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na żądanie
uprawnionych podmiotów.
W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- przyjęto 4 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych,
- wydano 7 zezwoleń na sprzedaż i 3 decyzje o wygaśnięciu
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- naliczono opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
W zakresie przypisów,  umorzeń i egzekwowania podatków:
Wpływy z podatków w miesiącu marcu:
- łączne zobowiązanie pieniężne – 431.358zł
- podatek od środków transportowych – 15.529zł
- podatek od nieruchomości, leśny i rolny, od osób
prawnych – 311.964,99zł.
- sporządzono 20 protokołów o stanie majątkowym
podatników ubiegających się o umorzenie i odroczenie,
- wydano i zaksięgowano 25 decyzji umarzających i
5 decyzji na odroczenie terminu płatności oraz 1 decyzję
na rozłożenie na raty,
- sporządzono rejestry wymiarowe łącznego zobowiązania
pieniężnego i rejestry wymiarowe podatku od nieruchomości
dla 48 miejscowości,
- wydano i zaksięgowano 7 decyzji odmownych umorzenia
podatku,
- sporządzono wniosek o przekazanie Gminie z PFRON
kwoty rekompensującej utracone dochody,
- wydano 48 zaświadczeń o stanie majątkowym dla ZUS,
KRUS, ARiMR i innych instytucji,
- dokonano 12 korekt podatku w wyniku zmiany deklaracji
podatkowych,
- dokonano rozliczenia sołtysów z inkasa I raty łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości
oraz leśnego – 47 sołectw,
- zaksięgowano 2018 dowodów wpłat podatków i opłat
za wieczyste użytkowanie gruntów,
- sporządzono comiesięczne dzienniki obrotów, rejestry
 przypisów i odpisów podatków,
- sprawdzono 46 szt. deklaracji na podatek od środków
 transportowych oraz wysłano 27 wezwań do złożenia
deklaracji na podatek od środków transportowych,
- wysłano 5szt. upomnień do osób zalegających
w podatku od środków transportowych.
W zakresie obsługi kasowej i finansowej, sprawozdawczości
i innych zadań:
- sporządzono bilans jednostki samorządu terytorialnego
za rok 2005;
- Sporządzono sprawozdania budżetowe za rok 2005
(o dochodach, wydatkach, podstawowych dochodach podatkowych,
nadwyżce (deficycie), zakładach budżetowych, GFOŚiGW,
dochodach własnych, o stanie należności i zobowiązań,
o dotacjach na zadania zlecone, o dochodach z zadań
zleconych /dowody osobiste/),
- rozliczenie czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne
 (44 kontrahentów),
- rozliczenie opłat komunalnych (44 kontrahentów),
- księgowe rozliczanie zadań inwestycyjnych (64 zadania)
- rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym,
- obsługa kasowa na kwotę 170.531zł. (1266 operacji),
- obsługa księgowa i finansowa wszystkich referatów,
GOPS, instytucji kultury, obsługa w zakresie wypłat
wynagrodzeń, naliczania i przekazywania składek ZUS.
Obsługa finansowa i księgowa rachunków bankowych:
- rachunek podstawowy budżetu:
o przychody 7.518.742zł,
o rozchody 6.329.224zł,
o ilość operacji 2631
- rachunek instytucji kultury:
o przychody 23.218zł,
o rozchody 22.451zł,
o ilość operacji 5,
- rachunek środków funduszu socjalnego:
o przychody 17.156zł,
o rozchody 7.470zł,
o ilość operacji 21,
- rachunek Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
o przychody 262.923zł,
o rozchody 10zł,
o ilość operacji 5,
- rachunek sum depozytowych:
o przychody 538.765zł,
o rozchody 101.944zł,
o ilość operacji 69.

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Najważniejszym zadaniem realizowanym w br. będzie
kanalizacja sanitarna w Księżynie (ul. Leśna, Witosa,
Wąska, Południowa) w Ignatkach i Kolonii Księżyno.
Długość sieci kanalizacyjnej 211.995,5m i 370,5m
wodociągu, wartość zadania po przetargu 4.771.541,82zł.,
 czas realizacji - 2006r.
Innym bardzo dużym zadaniem jest modernizacja
ul. Niewodnickiej w Księżynie,  wartość zadania po przetargu
1.322.568,65zł. , czas realizacji - 2006r.

Następnymi zadaniami na które rozstrzygnięto przetargi
oraz zawarto umowy na:
- dokumentację techniczną wodociągu oraz kanalizacji
sanitarnej w Ignatkach Osiedlu,
- dokumentację techniczną na kanalizację sanitarną
w miejscowości Hermanówka – Lewickie Kolonia,
- dokumentację techniczną ulic Bukowej, Dębowej i części
Podleśnej w Śródlesiu,
- dokumentację techniczną ulicy Kochanowskiego, Słowackiego,
Konopnickiej, Mickiewicza w Kleosinie,
- dokumentacje techniczną drogi Stanisławowo – Olmonty
oraz drogi powiatowej Halickie – Stanisławowo,
- dokumentację techniczną oświetlenia ul. Tuwima
i Kraszewskiego,
- remont chodników i wykonanie parkingów
w Juchnowcu Górnym,
W pierwszych dniach kwietnia rozstrzygnięto przetargi
na remonty chodników w Dorożkach i Tryczówce oraz drogi
w miejscowości Zaleskie.

Jednocześnie trwały prace nad przygotowaniem przetargów na:
- budowę rezerwowej przepompowni ścieków w Kleosinie,
- dokumentację techniczną utwardzenia drogi
powiatowej Janowicze – Janowicze Kolonia poprzez czterokrotne
powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysem,
- wykonanie równania nawierzchni dróg polnych i gminnych,
- modernizację drogi powiatowej Juchnowiec Kościelny
– Lewickie-Stacja,
- karosację samochodu Jelcz 420 HYDROMIL na ciężki
samochód gaśniczy dla OSP Hołówki Duże,
- budowę wodociągu Ǿ225mm o długości 2.196m, kanału
 tłocznego Ǿ160mm o długości 2.523m,  Ǿ250mm o długości 6m
na odcinku Białystok – Stanisławowo.

Informuję, że zostały rozpoczęte prace przy:
- remoncie Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Koplanach,
- modernizacji drogi w Olmontach,
- budowie ul. Brzozowej w Juchnowcu Kościelnym,
- modernizacji ul.Baczyńskiego w Kleosinie,
- modernizacji parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Juchnowcu Kościelnym.

Trwają prace nad opracowaniem regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Włączyliśmy szkoły w zbiórkę surowców wtórnych
to już VI edycja nadmienić należy, że zwycięstwami
pięciu poprzednich na szczeblu powiatowym była rodzina
Popławskich (Józef, Joanna, Adam. Wojciech, Jacek, Tomasz)
z kolonii Simuny.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor GOKiS mgr Marek Muszyński złożył na sesji
Rady Gminy w dniu 16 marca 2006r. roczne sprawozdanie
z działalności:
- bibliotek gminnych,
- sportu,
- ośrodka kultury
W marcu rozpoczęły działalność cztery nowe koła zainteresowań:
plastyczne (soboty), teatralne (środy), gier fabularnych (soboty),
scrabble (piątki)
Odbyły się V Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym
oraz Mistrzostwa Powiatu w Szachach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W miesiącu marcu wydano kwotę 54.555zł w formie zasiłków
na: zasiłki stałe, okresowe, celowe, na posiłki dla
potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach,
dodatki mieszkaniowe, składkę zdrowotną i opłaty za pobyt
w Domu Pomocy Społecznej.
Wpłynęło do ośrodka pomocy – 85 wniosków, wydano 139 decyzji
oraz do komórki świadczeń rodzinnych wpłynęło 33 wnioski,
a wydano 59 decyzji.
Na świadczenia rodzinne i składkę zdrowotną wypłacono
kwotę 224.051zł.


LUTY 2006r.

Miesiąc luty to realizacja bieżących zadań przez Urząd oraz kontynuacja
przygotowania inwestycji i remontów.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
O pracy administracji świadczą takie cyfry, które obrazują pracę urzędników
oto niektóre z nich:
- do Urzędu Gminy wpłynęło - 740 szt. korespondencji natomiast z Urzędu
wysłano - 2956 szt. listów,
- ponadto zarejestrowano:
a) urodzeń w lutym – 11, a w styczniu – 9
b) zawarte małżeństwa w lutym – 5, a w styczniu – 1
c) zmarło osób w lutym – 11, a w styczniu – 10
d) dowodów osobistych wydano w lutym – 111, a w styczniu 158
- wystąpiono do Prezydenta R.P. o nadanie Medalu za 50-letnie pożycie
małżeńskie 22 parom z miejscowości Hołówki Małe, Hołówki Duże, Rostołty,
Solniczki, Niewodnica Nargilewska, Brończany, Olmonty, Tryczówka, Pańki,
Dorożki, Złotniki, Czerewki,
- uzgodniono ze związkami zawodowymi nauczycieli regulaminy wynagrodzeń
nauczycieli szkół i przedszkoli
- w zakresie spraw obronnych uzgodniono z Podlaskim Urzędem Wojskowym
„Plan operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia„.
Nałożono takie świadczenia rzeczowe na potrzeby mobilizacyjne
J.W. 3550 w Białymstoku.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Główne zadania realizowane są na bieżąco przez referat oto niektóre z nich:
- do referatu wpłynęło: wniosków o wydanie decyzji, opinii, zaświadczeń
i wypisów w ilości 62szt., a wydano 71 w tym na inwestycje liniowe,
- w przetargu nieograniczonym sprzedano budynek poszkolny w Klewinowie,    
- przygotowano i przeprowadzono przetarg na 7 działek gminnych położonych
w Juchnowcu Dolnym, Juchnowcu Kościelnym, Księżynie i Kolonii Księżyno.
Publikacja w lokalnej prasie oraz na stronie Urzędu Gminy
w Juchnowcu Kościelnym,
- zawarto akty notarialne na przeniesienie własności nieruchomości
położonej w Dorożkach (zlewnia mleka) oraz nakładu na nieruchomość
(budynek zlewni) w Juchnowcu Dolnym,
- na bieżąco realizowane są podziały geodezyjne oraz wykupy gruntów
na poszerzenie ul. Niewodnickiej w Księżynie, dróg w Olmontach.

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
W procesie inwestycyjnym należy wyróżnić procedury przygotowawcze
oraz realizację.
W zakresie przygotowania to przede wszystkim: wstępna kwalifikacja
zakresu zadania, przetarg (wyłonienie biura projektowego) oraz cykl
opracowania dokumentacji, na który składa się przygotowanie decyzji
o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, uzgodnień z merytorycznymi
służbami i wystąpienie o pozwolenie na budowę.
Realizacja to na podstawie kosztorysu inwestycyjnego, ustalenie,
ogłoszenie rodzaju przetargu (zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych)
do 60 tys. € przetarg w prasie lokalnej i Internecie, powyżej
60 tys. € przetarg publikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych
oraz w Internecie.
W miesiącu lutym 2006r. rozstrzygnięto przetargi na:
- przebudowę wodociągu w miejscowości Dorożki,
- przebudowę układu komunikacyjnego w Śródlesiu
(ul. Myśliwska, Brzozowa, Podleśna, Leszczynowa - wzdłuż torów).
Zadanie to zgłoszone jest do Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
- modernizację dróg w Barankach i Zajączkach oraz ul. Jodłowej
w Osiedlu Ignatki
- budowę parkingów przy:
a) cmentarzu w Juchnowcu Kościelnym
b) cerkwi w Kożanach
c) kościele w Tryczówce
- na opracowanie dokumentacji technicznej:
a) drogi dojazdowej do osiedla „ Nasz Dom„ w Solniczkach,
b) chodników wzdłuż dróg powiatowych:
- Ogrodniczki – Juchnowiec Kościelny wraz parkingiem przy kościele
p.w. Świętej Trójcy
- Rumejki - Juchnowiec Kościelny
- Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Nargilewska
- Śródlesie (przystanek MPK) – Hryniewicze (droga do Olmont)
c) oceny zasadności stosowania sygnalizacji świetlnej na przejściach
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w n/w miejscach:
- Kleosin (Politechnika – Zespół Szkól)
- Ignatki Osiedle ul. Leśna – Kleosin ul. Baczyńskiego
(zatoka MPK oraz skrzyżowanie w/w ulic)
- Ignatki Osiedle ul. Jodłowa – Księżyno na wysokości kościoła  
i ul. Niewodnickiej.
Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
- modernizację drogi powiatowej Janowicze – Janowicze Kolonia
- przebudowę drogi powiatowej wraz z ciągiem pieszym
w Juchnowcu Kościelnym (ul. Jaśminowa) w kierunku Stacji Lewickie,
- budowę rezerwowej przepompowni ścieków w Kleosinie
- na opracowanie dokumentacji technicznej ulic w Śródlesiu
(Bukowa, Dębowa i część ul. Podleśnej) oraz Kleosinie (Mickiewicza,
Kochanowskiego, Konopniciej i Słowackiego)
- wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Hermanówka oraz Kolonii Lewickie,
- dokumentacji technicznej wodociągu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Ignatkach Osiedlu,
Z innych zadań informuję, że wstępnie uzgodniono przebudowę
sieci zasilającej i oświetlenia w ramach reelektyfikacji
w miejscowości Koplany Kolonia oraz w Klewinowie.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
W czasie ferii szkolnych  szkoły oraz GOKiS zorganizowało
imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym
dla dzieci, młodzieży i dorosłych były to m.in.:
- V halowy turniej piłki nożnej w Kleosinie, w którym udział
wzięło 280 osób
- imprezy sportowo-rekreacyjne m.in.: Miniturniej Scrabble,
Miniturniej Tenisa Stołowego,
- III Mistrzostwa Gminy w Szachach i Warcabach, udział
wzięło około 40 osób.
Na organizację w/w imprez i nagród Urząd Gminy przeznaczył
dodatkowe środki finansowe. Głównym celem było zorganizowanie
bezpiecznego odpoczynku.
Biblioteki w Juchnowcu Kościelnym i Kleosinie odwiedziło
ogółem 913 osób, które wypożyczyły 3.288 książek
i około 300 czasopism. Natomiast z bezpłatnego Internetu
skorzystało 221 osób. W trakcie ferii biblioteki zorganizowały
 także zajęcia z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Zakupiono
w lutym 269 nowych książek do bibliotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pracownicy GOPS-u wykonywali pracę socjalną, która dotyczyła
rozwiązywania problemów, powstających w związku z trudnymi
sytuacjami, w jakich z różnych przyczyn znajdowały się rodziny.
Adresatami opieki były:
- osoby bezrobotne i ich rodziny, rodziny trwale dotknięte ubóstwem,
osoby chore i starsze, samotne bez żadnego źródła dochodu,
rodzinny wielodzietne   i niepełne oraz niepełnosprawne
i ich rodzinom oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
oraz wykluczone,
- w formie zasiłków (stałych, okresowych, celowych) wypłacono
podopiecznym około 37 tys. zł,
- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i dodatki, zaliczki
alimentacyjne)
- dodatki mieszkaniowe.


W zakresie działań ogólnych:
- Najistotniejszym zagadnieniem było funkcjonowanie komunikacji
miejskiej na terenie gminy. W związku z informacją miasta
Białegostoku wprowadzającą zmianę rozkładów jazdy autobusów
linii 10 i 104. Wójt Gminny zwołał w trybie nadzwyczajnym
na dzień 28.02.2006r. sesję Rady Gminy ze względu na wagę
problemu (dojazd uczniów, ludzi do pracy). Po ponad
kilkogodzinnej dyskusji upoważniono Wójta do prowadzenia
negocjacji z prezydentem Białegostoku. Z informacji
Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotychczasowe połączenia
komunikacyjne zostaną utrzymane do końca czerwca
z jednoczesnym prowadzeniem negocjacji z gminą odnośnie
dalszego funkcjonowania transportu zbiorowego świadczonego
przez miasto.
- w dniu 11 lutego br w Księżynie i w Juchnowcu Kościelnym
odbyły się choinki dla dzieci zorganizowane przez świetlice
socjoterapeutyczne, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
Szkołę Podstawową w Księżynie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
- wybrano nowego sołtysa wsi Tryczówka. Po rezygnacji
Pani Ewy Jóźwik z pełnienia funkcji sołtysa, nowym sołtysem
wsi został Pan Eugeniusz Szotko, który pełni jednocześnie
funkcję naczelnika OSP Tryczówka. Pani Ewie Jóźwik miny złożył
Serdeczne Podziękowania za społeczną służbę na rzecz mieszkańców
Tryczówki i gminy.
- Trwają trójstronne (Urząd Miasta, Wodociągi Białystok,
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny) ustalenia w zakresie
wspólnej budowy wodociągu i kanału sanitarnego z Białegostoku
(ul. Borsucza) do Stanisławowa o długości około 2700m.
- wizyta duszpasterza Ks. proboszcza w Urzędzie Gminy, spotkanie
z pracownikami, (błogosławieństwo pracowników i miejsc pracy
oraz wspólne śpiewanie kolęd).
- Urząd Gminy przygotowuje wniosek do programu operacyjnego
„Rozwój województw Polski Wschodniej” – działanie 1.3 -
wspieranie innowacji na kwotę 9.432tys.zł.

Ponadto w miesiącu lutym uczestniczyłem w spotkaniach:
- w dniu 9 lutego br. - z sołtysami z terenu gminy Juchnowiec
Kościelny, na którym poinformowałem m.in. o zimowym utrzymaniu dróg,
- w dniu 16 lutego br. - z Mazowiecką Spółką Gazowniczą
i Zakładem Gazowniczym Białystok dotyczącej gazyfikacji gminy,
- w zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach:
Lewickie, Juchnowiec Dolny, Szerenosy, Janowicze Kolonia, Dorożki,
Czerewki, Koplany, Hermanówka, Janowicze, Biele.
- w dniu 23 lutego br. - Gminnej Spółki Wodnej w Juchnowcu Kościelnym,
- Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na których poinformowałem
o :realizacji przetargów, wykonania zadań inwestycyjnych w 2005r.,
wpłat mieszkańców na budowę infrastruktury drogowej, wodociągowej
i kanalizacyjno-sanitarnej.


STYCZEŃ 2006
Pierwszy miesiąc 2006 roku Urząd Gminy rozpoczął od przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zadania , które będą realizowane w b.r. W dniu 30 grudnia 2006r. Rada Gminy uchwaliła stosunkiem 15 „za”, 0 „przeciw” budżet gminy na podstawie którego będą realizowane zadania bieżące, a więc funkcjonowanie szkół i przedszkola, udzielanie pomocy z zakresu dodatków mieszkaniowych, zasiłków oraz alimentów. W tych działaniach samorządu gminy jest funkcjonowanie urzędu, biblioteki, ośrodka kultury i sportu.
Jednak największe środki finansowe przeznaczone są na inwestycje infrastrukturalne (wodociągi, uzbrojenie nowych terenów budowlanych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nawierzchni dróg, ulic, parkingów i chodników. Dużą pozycję stanowią opracowania dokumentacji technicznej na nowe zadania, które są przygotowywane do programów pomocowych oraz inne do realizacji w b.r. oraz w latach następnych.
Miesiąc styczeń to też bieżące zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi). Na bieżąco pracowało 5 jednostek gminnych z pługami oraz 2 piaskarki.

Szczere wyrazy podziękowania kieruję do rolników, którzy z własnej inicjatywy utrzymują drogi gminne i powiatowe w zakresie ich przejezdności..

W styczniu ogłoszono przetargi na:
1. wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Księżyno (ulice: Szkolna, Południowa, Wąska, Witosa, Leśna, Brukowa) Ignatkach i Koloni Księżyno,
2. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej chodników: o Rumejki – Juchnowiec Kościelny, o Ogrodniczki – Juchnowiec Kościelny z parkingiem przy Kościele, o Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Nargilewska, o Hryniewicze – Śródlesie
3. wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych:  ulic: Mickiewicza, Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Asnyka (dokończenie dwóch odcinków) Kochanowskiego w Kleosinie, a. ulic: Bukowa, Dębowa oraz część Podleśnej w Śródlesiu, b. drogi dojazdowej do osiedla „Nasz Dom” w Solniczkach,
4. modernizację ul. Niewodnickiej w Księżynie (budowa kanału deszczowego 1,4km oraz nawierzchni wraz z parkingiem przy cmentarzu parafialnym – zadanie zgłoszono do programu INTERREG).

Ponadto w zakresie gospodarki nieruchomościami ogłoszono przetargi na:
- sprzedaż działek budowalnych w Juchnowcu Kościelny – szt.2, w Juchnowcu Dolnym – szt.1, w Księżynie oraz Kolonia Księżyno – szt.2
- sprzedaż budynku poszkolnego w Klewinowie (drugi przetarg, który zostanie rozstrzygnięty 7 lutego 2006r.),

W styczniu 2006r. rozstrzygnięto przetargi na:
- remont budynku wiejskiego ośrodka kultury i sportu w Koplanach - zadanie zostanie wykonane przy 80% wsparciu z programu SPO-ROL i Urzędu Gminy w 20%.
- budowę oświetlenia ulicznego na odcinkach: o Juchnowiec Dolny – Juchnowiec Górny – 14 punktów świetlnych, o Kleosin – Ignatki Osiedle – Horodniany – 15 punktów świetlnych, o Hryniewicze – Śródlesie – 8 punktów świetlnych,
- obsługę geodezyjną gminy oraz wyceny nieruchomości gminnych i działek,
- prace projektowe części ulic w Księżynie (ul. Alberta, Gołębiej i Kruczej), chodnik, ścieżkę rowerową oraz zatokę autobusową w Księżynie przy drodze wojewódzkiej nr 678 od ul. Alberta do Brukowej w Księżynie,

Zawarta została umowa na realizację modernizacji drogi Koplany – Kolonia Koplany. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w 2 grupach wsi:
o Lewickie – Brończany – Koplany – Kolonia Koplany,
o Biele – Złotniki – Rostołty.

Głównym zadaniem władz gminy w styczniu było utrzymanie dotychczasowych połączeń komunikacji miejskiej linii nr „7”, „10”, „11” oraz „104”. Przeprowadzono wiele spotkań z Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Naczelnikiem i Zastępcą Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego.
Kolejne ważne zadanie gminy to opracowanie studium kierunków zagospodarowania i rozwoju gminy Juchnowiec Kościelny, a w szczególności lokalizacji inwestycji rządowych i regionalnych oraz przeznaczenie terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i produkcję nieuciążliwą dla środowiska naturalnego.
Ponadto wykupiliśmy wierzytelności rolników od Zakładu Mleczarskiego „MITEX” za dostarczone mleko w punktach skupu w:
- Dorożkach - 30 rolników na kwotę 13.063,40zł,
- Juchnowcu Dolnym - 37 rolników na kwotę 12.913zł.

W dniu 11 stycznia 2006r. odbył się zjazd oddziału Zarządu Gminnego OSP RP w Juchnowcu Kościelny, na którym określono główne kierunki działania społecznikowskiej służby bliźniemu w 2007r. Do końca lutego odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 15 jednostkach OSP.
Prowadzone były rozmowy i korespondencja w sprawie zgody Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w Kleosinie przy Politechnice Białostockiej, na odcinku drogi Kleosin – Ignatki Osiedle (ul. Leśna, ul. Jodłowa) oraz Księżyno na wysokości Kościoła. Ogłoszono przetarg na wykonanie analizy konieczności stosowania sygnalizacji świetlnych w/w miejscach na wniosek Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Do szkół w Księżynie i w Kleosinie, Urząd Gminy zakupił materiały szkoleniowe do utworzenia szkolnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W zakresie realizacji zadań drogowych przeprowadzono spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przetargu na opracowanie koncepcji programowej, studium ekologicznego (ekspertyza środowiskowa), materiałów do decyzji o warunkach zabudowy, badania geotechniczne podłoża gruntowego drogi krajowej S-19. Odcinek objęty opracowaniem obejmuje przebieg od drogi krajowej nr 8 (węzeł Choroszcz) przez gminy Choroszcz, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny (węzeł Kudrycze), a następnie wzdłuż drogi powiatowej Niewodnica Nargilewska – Wojszki, z nową przeprawą przez rzekę Narew do miejscowości Proniewicze (początek obowodnicy Bielska Podlaskiego).

W przedmiocie dróg powiatowych Rada Gminy i Urząd Gminy przygotowuje realizację zadań w miejscowościach:
a) budowa drogi: Baranki, Zajączki, Olmonty, Juchnowiec Kościelny, Stanisławowo w kierunku Halickich (obecnie Białystok), Janowicze – Kolonia Janowicze.
b) opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie chodników na odcinkach:
 - Rumejki – Juchnowiec Kościelny;  Ogrodniczki – Juchnowiec Kościelny wraz z parkingiem przy kościele w Juchnowcu Kościelnym;
 - Hryniewicze (droga do Olmont) – Śródlesie;  Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Nargilewska;  Tryczówka - chodnik jednostronny;
 - Brończany - dokończenie ciągu;
 - Juchnowiec Górny – Juchnowiec Kościelny
c) budowa parkingów: przy kościele w Tryczówce, przy cerkwi w Kożanach, przy cmentarzu w Juchnowcu Kościelnym

Jednocześnie informuję, że uczestniczyłem w:
- spotkaniu z Premierem rządu RP Kazimierzem Marcinkiewiczem,
- obchodach Dnia Babci w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym,
- posiedzeniach komisji Rady Gminy, które dotyczyły zagadnień oświaty, realizacji zadań inwestycyjnych, stanu dróg powiatowych,
- zebraniu wiejskim w Stanisławowie (budowa drogi wraz z infrastrukturą),
- debacie na temat lokalnej polityki oświatowej w Zespole Szkół w Kleosinie w ramach programu „Szkoła Marzeń”.
- spotkaniu przedstawicieli gmin aglomeracji białostockiej w sprawie Programu Spójności (kanalizacja podmiejskich gmin).


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media