Wersja do drukuDruki i formularze

Druki i formularze:

USC:

Podanie o wydanie odpisów aktu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Pisemna deklaracja zawierająca informację niezbędne
Wniosek o udostepnienie danych jednostk. z rejestru mieszkancow rejestru zamieszkania cudzoziemcow
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

PODATKI :

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ROLNICTWO i OCHRONA ŚRODOWISKA:


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy + objaśnienia do wniosku

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Oświadczenie do wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu


DROGI I TRANSPORT:

Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklamy

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wniosek na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media