Problem przemocy w szkole:

Zdrowie psychiczne:

Prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych należy do zadań własnych gminy.

Zadania gminy w szczególności obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które są przyjmowane przez radę gminy w formie uchwały.

Gminny program stanowi część strategii rozwiazywania problemów społecznych i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziała narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Obecnie elementem gminnego programu mogą być zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

Aktualnie w gminie obowiązuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 uchwalony uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny NR XXXVII/411/2022 z dnia 7 marca 2022 r. z późniejszymi zmianami.

Główni realizatorzy gminnego programu: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny w szczególności w zakresie profilaktyki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym zwłaszcza w zakresie przemocy w rodzinie.

Do głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  jest w szczególności podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz inicjowanie działań wymienionych w pkt.1 – 6.

Obecny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym został powołany Zarządzeniem  NR ORG.0050.328.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w dniu 25 marca 2022 r.