Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 26 kwietnia 2024 r. (piątek) na godz. 14.30, LXI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Nr LX/2024
 4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny.
 7. Przyjęcie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 rok.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 9. Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku.
 10. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
 11. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki w trybie bezprzetargowym,
  2. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2024-2028,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
  5. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036,
 12. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2023 r.

12.1. Debata radnych oraz mieszkańców gminy nad raportem o stanie gminy.

12.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny wotum zaufania.

 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r. oraz udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

13.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

13.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu.

13.3. Odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

13.4. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 r.

13.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

13.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 r.

 1. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska