Ogłoszenie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 13 czerwca 2024r. (czwartek) na godz. 14.00, II-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Nr I/2024
 4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Juchnowiec Kościelny,
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
  5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036.
 6. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska