Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, poz.1378) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 10 grudnia 2020 r. (czwartek) na godz.13.30, XXII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom. Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji Nr XX/2020 i Nr XXI/2020.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
c) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2021 rok,
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2021 rok,
e) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
f) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
g) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
h) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
j) w sprawie zmian w budżecie na 2020r.
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030,
l) w sprawie rozpatrzenia wniosku.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031.
7. Przyjęcie budżetu gminy na 2021 rok:
a) odczytanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
b) odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu - Komisji Rolnictwa i Finansów,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Juchnowiec Kościelny na 2021 r. oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu,
d) dyskusja nad wnoszonymi w trakcie sesji poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie na projektem uchwały budżetowej
8. Wnioski radnych.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.