Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, poz.1378) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) na godz.14.00, XXIII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XXII/2020.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a)    w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
b)    w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
c)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
d)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
e)    w sprawie rozpatrzenia petycji,
f)    w sprawie rozpatrzenia petycji,
g)    w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
h)    w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny,
i)    w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych,
j)    Zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
k)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
l)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym,
m)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych do niego dojść w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483B w m. Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny),
n)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (gm. Juchnowiec Kościelny),
o)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „FDS-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w m. Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny),
p)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „FDS-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany (gm. Juchnowiec Kościelny),
q)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1484B w m. Stanisławowo (gm. Juchnowiec Kościelny),
r)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej „starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678” w m. Księżyno (gm. Juchnowiec Kościelny),
s)    w sprawie zmian w budżecie na 2021r.
6.    Wnioski radnych.
7.    Sprawy bieżące.
8.    Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.