Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przesłał okresową ocenę jakości wody z wodociągów funkcjonujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., z wyznaczanych punktów kontroli jakości wody, informuje się że woda w wodociągach: Kleosin, Wojszki, Ignatki-Osiedle, Białystok, Suraż, Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2020 r. nadawała się do spożycia przez ludzi.
W tym czasie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu paramentów grupy A oraz parametrów grupy B z poszczególnych wodociągów następujące próbki wody:
- wodociąg Kleosin – 4 próbki wody pobranej przez administratora wodociągu w tym 3 próbki monitoringu parametrów grupy A i 1 próbkę wody w ramach parametrów grupy B oraz 1 próbkę wody pobraną przez pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w zakresie parametrów grupy B w ramach nadzoru sprawowanego przez tut. Stację.
Jakość wody wszystkich próbek odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- wodociąg Wojszki – 1 próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu w zakresie monitoringu parametrów grupy A.
Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 14.07.2020 r. z wodociągu Wojszki wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h.
W związku z zaistniałą sytuacją właściciel wodociągu dokonał działań naprawczych i przedstawił wynik badania wody, który był zgodny z obowiązującymi wymaganiami ww. Rozporządzenia. Kontrolna próbka wody pobrana przez pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku potwierdziła właściwą jakość wody. Wydano decyzję umarzającą ww. postępowanie.
- wodociąg Juchnowiec Kościelny – 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbkę wody pobraną przez pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w zakresie parametrów grupy B w ramach nadzoru sprawowanego przez tut. Stację.
Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom ww. Rozporządzenia.
- wodociąg Ignatki-Osiedle – 2 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej przez pracownika wodociągu w zakresie parametrów grupy A oraz ! próbkę wody pobraną przez pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w zakresie parametrów grupy A.
Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 03.09.2020 r. z wodociągu Ignatki-Osiedle wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h. W związku z zaistniałą sytuacją właściciel wodociągu dokonał działań naprawczych i przedstawił wynik badania wody, który był zgodny z obowiązującymi wymaganiami ww. Rozporządzenia. Kontrolna próbka wody pobrana przez pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku potwierdziła właściwą jakość wody. Wydano decyzję umarzającą ww. postępowanie.
Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 22.10.2020 r. z wodociągu Ignatki-Osiedle wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h. W związku z zaistniałą sytuacją właściciel wodociągu dokonał działań naprawczych i przedstawił wynik badania wody, który był zgodny z obowiązującymi wymaganiami ww. Rozporządzenia. Kontrolna próbka wody pobrana przez pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku potwierdziła właściwą jakość wody.
Jakość wody pozostałych próbek wody odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- wodociąg Białystok – nie pobierano próbek wody na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Wodociąg przechodzi z terenu gminy Białystok. Jakość wody na dzień 30.06.2020 r. odpowiada obowiązującym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- wodociąg Suraż - nie pobierano próbek wody na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Wodociąg przechodzi z terenu gminy Suraż. Jakość wody na dzień 30.06.2020 r. odpowiada obowiązującym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.