Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 18 lutego 2021 r. (czwartek), na godz. 14.30 XXIV-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021r. - projekt w załączeniu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata  2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032.
5.    Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.