W związku z wykonywaną inwestycją pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 106773B Hryniewicze – Koplany od km 0+000 do km 1+029,10 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,

Urząd Gminy informuje, że mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu drogi gminnej nr 106773B w miejscowości Hryniewicze. Na odcinku od posesji nr 20 do posesji nr 20/2A do dnia 20.06.2024 r. wystąpi brak możliwości przejazdu w godzinach 7.00-16.00. Na dalszym odcinku drogi tj. od posesji nr 20/2A w kierunku torów roboty będą prowadzone w sposób umożliwiający ruch wahadłowy pojazdów. Obecnie roboty prowadzone są na wysokości posesji nr 28.

Uprzejmie informujemy, że dnia 17 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19 w Juchnowcu Kościelnym odbędą się konsultacje społeczne w celu omówienia rozwiązań projektowych przedstawionych w II koncepcji projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Szerenosy.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku I Wydział Cywilny, w sprawie nr I Ns 194/24, z wniosku Powiat Białostocki - Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.250 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę geodezyjną o nr 353/3, o powierzchni 0,0076 ha położoną w obrębie Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny, przejętą na własność Powiatu Białostockiego.

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne w sprawie projektu pn. „PISA-NAREW – szlak aktywnej turystyki wodnej”

Zarząd Województwa Podlaskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne w ramach projektu pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”.

Spotkania zaplanowane zostały w 3 terminach i lokalizacjach:

Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., informują że I runda naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia GOZ” zostaje przedłużona do 3 czerwca do godziny 11:59.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich Pracowników/Pracownic zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zeroemisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Cel projektu: Dzięki otrzymanemu wsparciu, pracodawcy i ich pracownicy/pracownice będą mogli wziąć udział w szkoleniach i działaniach doradczych, które zwiększą świadomość znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa: Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, które chcą rozwinąć lub wdrożyć procesy gospodarki o obiegu zamkniętym. 

W dniu 6 maja 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) na realizację zadania publicznego pt. „Mata KOLUCHSTYL do treningów, seminariów i zawodów sportowych” przez Klub Sportowy „SUMO KOLUCH”. Uwagi można składać do dnia 30 maja 2024r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z regionu do wzięcia udziału w projekcie mającym na celu wsparcie podlaskich MŚP w procesie cyfryzacji. Bon na cyfryzację stanowi unikalną okazję do podniesienia poziomu technologicznego firmy.

Nabór wniosków rusza 20 maja 2024 o godzinie 8:00 Cała niezbędna dokumentacja znajduje się w zakładce https://bonynacyfryzacje.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z nią przed przystąpieniem do składania wniosków.

W dniach 06.05.2024 r. – 10.06.2024 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny na podstawie zarządzenia nr ORG.0050.605.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w następujących formach:

Ruszyły zapisy na VI Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MELPOMENA 2024”. Konkursowy przegląd zespołów zaplanowano w dniach 20-23 maja 2024 r. , a galę finałową w piątek 24 maja 2024 r. , podczas której zostaną wręczone nagrody i zaprezentowane zwycięskie występy.

W konkursie mogą brać udział zespoły teatralne, których członkami są uczniowie i wychowankowie (6-16 lat) placówek  edukacyjnych i opiekuńczych, a także młodzież współpracująca z w/w zespołami z terenu województwa podlaskiego.

Zespoły prezentują spektakle (wykorzystujące dowolne formy teatralne), trwające nie dłużej niż 25 minut i liczące nie więcej niż 20 aktorów.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2023 w terminie do dnia 30 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

W kwietniu 2024 roku ogłoszono nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach tego naboru do rozdysponowania jest 1,2 mld zł.

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa.

Dnia 5 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Marcinowicza a Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Członka Zarządu Jana Gradkowskiego,  dotyczących udzielenia pomocy finansowej w wysokości 80 000,00 zł przez Gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na realizację 4 zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę niżej wymienionych dróg powiatowych:

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny Południe), gmina Juchnowiec Kościelny
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny Północ), gmina Juchnowiec Kościelny

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • Białystok: Budynek Poradni przy ul. Słonimskiej 15/1, lok.42 w Białymstoku

(poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)