Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 18.09.2020r. Szczegóły

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny realizuje projekt „Konopielka 2020” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Projekt poświęcony jest twórczości Edwarda Redlińskiego, który urodził się we Frampolu, w gminie Juchnowiec Kościelny. Tu się wychowywał i tworzył.

NABÓR  WNIOSKÓW

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Takie spotkania pamięta się baaaardzo długo. Deszcz, burza, błyskawice, a mimo to fantastyczna atmosfera i doskonała zabawa. Tak było w parku w Śródlesiu. Nic nie było w stanie pokrzyżować planów. Uczestnicy pikniku stworzyli naprawdę niezapomniany klimat. 

Chętnie garnęliśmy się do warsztatów kulinarnych, tworzyliśmy kosmetyki naturalne, analizowaliśmy skład swojego ciała i rozmawialiśmy o diecie i zdrowym odżywaniu. Były wesołe rodzinne konkursy, gry i zabawy. Był quiz o Śródlesiu, w którym nagrody wręczali wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz i dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski. Wójt oficjalnie otworzył piękny park w Śródlesiu. Wszystkim błogosławił ksiądz Bogusław Zieziula, proboszcz parafii w Ignatkach-Osiedlu, a mieszkańcom dziękował sołtys Śródlesia Krzysztof Pilch. 

Sz. P.
Beneficjenci projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”

Informujemy, iż do dnia 31.08.2020r. trwa okres trwałości projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu zakupiono i przekazano Państwu w użytkowanie sprzęt komputerowy oraz finansowano dostęp do Internetu.

Juchnowiec Kościelny najwyżej w powiecie białostockim

Ogólnopolskie Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” co roku publikuje ranking  zamożności gmin, powiatów, województw. W rankingu za 2019 rok Gmina Juchnowiec Kościelny zajęła 155. miejsce pod względem dochodu per capita, czyli na jednego mieszkańca, uzyskując wynik  3911,29 zł. i awansując w stosunku do roku ubiegłego o prawie czterdzieści pozycji. W rankingu brało udział 1537 gmin wiejskich.

Podczas czwartkowej XVIII sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny radni (przy 14 głosach za i jednym wstrzymującym) udzielili absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. W tym miejscu warto podkreślić, że gmina Juchnowiec Kościelny za swoją politykę finansową została również doceniona przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W przygotowanym przez naukowców Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok gmina Juchnowiec Kościelny została sklasyfikowana na 19. miejscu spośród 1547 gmin wiejskich! 

Wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji uruchomiło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców. Inwestując na gruntach publicznych i prywatnych, przedsiębiorcy mogą skorzystać  z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dla obszaru zarządzanego przez  Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (rozporządzenia  Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym) decyzję o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 13.08.2020r. Szczegóły……

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 13.08.2020r. Szczegóły……

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15zzzzzz ust. 3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U 2020r. poz. 570), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2019 w terminie do dnia 30 lipca 2020 r.

Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
Informacje uzyskane w PSR 2020, w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, odpowiedzą dodatkowo na wiele pytań dotyczących m.in. sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie.

W pierwszej części formularza PSR 2020 będą zawarte pytania dotyczące danych teleadresowych, a także samego gospodarstwa rolnego, takie jak:
•    sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych,
•    zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
•    udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, prowadzenia działalności pozarolniczej, pracy najemnej, emerytury i renty, innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą.

W kolejnym bloku tematycznym znajdą się pytania dotyczące: powierzchni gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym, zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania, łąk trwałych, łąk trwałych wyłączonych z produkcji, pastwisk trwałych, pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu, pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji, upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny, poplonów, a także plantacji o krótkiej rotacji, szkółek drzew i krzewów owocowych szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew leśnych do celów handlowych oraz upraw trwałych według gatunków drzew i krzewów.

Ponadto respondent będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania o:
- pogłowie zwierząt gospodarskich (w podziale na podstawowe gatunki zwierząt) oraz o chów i hodowlę ryb (tj. o powierzchnię stawów, powierzchnię i objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb oraz o gatunki ryb),
- liczbę maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
- zużycie nawozów mineralnych i organicznych,
- liczbę zabiegów środkami ochrony roślin,
- korzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, a także uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka ochrony roślin personalnego doradztwa rolniczego, systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin, progów ekonomicznej szkodliwości, prowadzonego monitoringu organizmów szkodliwych i innych źródeł doradztwa,
- samoocenę znajomości zasad integrowanej ochrony roślin.

W formularzu znajdą się również pytania dotyczące liczby, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym tj. obór, chlewni, kurników, silosów: zbożowych, paszowych, na kiszonki, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych i stodół.

W spisie będę także zbierane informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności.  Pytania z tego zakresu będą dotyczyły pracujących w gospodarstwie rolnym. W przypadku gospodarstw indywidualnych będą to pytania o:
– zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,
– łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem,
– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,
– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej.
Natomiast w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej pytania będą dotyczyły ogólnego poziomu wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem oraz nakładów pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi.

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Zachęcamy do udziału w tym ważnym dla nas wszystkich badaniu – poprzez wzięcie udziału w samospisie internetowym. Spiszmy się jak na rolników przystało, bo #liczysięrolnictwo !

Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

W związku z Zarządzeniem Nr ORG.120.20.2020 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 lipca 2020r. informujemy, iż dzień 14 sierpnia 2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny za święto przypadające w sobotę dnia 15 sierpnia 2020r. 

W 251. rocznicę Bitwy pod Olmontami wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz złożył kwiaty pod tablicą poświęconą Konfederatom Barskim poległym w bitwie. Wójtowi towarzyszył dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski.