27 września 2023 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę nr PUW/MALUCH/T/G-5/2023 o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Budowa żłobka w Kleosinie” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029.

Celem projektu jest utworzenie 96 miejsc opieki w żłobku oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Projekt nr WND-RPPD.05.04.02-20-0013/23 pn. „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0013/23-00 zawartej w dniu 22.09.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego


W dniu 23 lutego 2023 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00032-65150-UM1010059/22 na realizację operacji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji z energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wsparcie rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Kleosin, Olmonty i Ignatki-Osiedle.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 895 560,75 PLN
Kwota dofinansowania: 3 099 512 PLN

W dniu 25 października 2022 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 01202-6935-UM1011782/22 na realizację operacji pn. „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.