Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny https://juchnowiec.gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-01-01

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2024-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy umieszczone przed datą 23.09.2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane,
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
  • Część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Marta Holland, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 85 68 69 202. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19

Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na zewnątrz jak i wewnątrz budynku znajdują się wygodne miejsca do odpoczynku.

Zapewniono dogodny dostęp do budynku, przed wejściem i na parterze nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, są oznakowane taśmą, a ich szerokość umożliwia również swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, przy wejściu znajduje się oznaczony piktogramem dzwonek umożliwiający wezwanie pomocy. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Obiekt wyposażony jest w ścieżki naprowadzające i pola uwagi zwiększające orientację  przestrzenną i bezpieczeństwo.

Na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się szatnia, a na wprost biuro podawcze z obniżonym kontuarem, gdzie można uzyskać informacje o dostępnych usługach , jak poruszać się po budynku, umówić się na spotkanie lub załatwić sprawę.

Biuro podawcze wyposażone jest w mobilną pętlę indukcyjną umożliwiającą osobie niesłyszącej posiadającej aparat słuchowy odbiór dźwięku poprzez cewkę (T),  w pełni udźwiękowione urządzenie lektorskie dla osób niewidomych i słabowidzących, wystarczy umieścić tekst pod kamerą a urządzenie powiększy go i wyświetli w kolorach o wysokim kontraście lub też odczyta na głos jak również przenośne powiększalniki elektroniczne dla osób słabowidzących.

W budynku znajdują się dwa ciągi komunikacyjne pionowe (schody) po prawej i lewej stronie holu. Stopnie (pierwszy i ostatni) schodów oznaczone są pasami ostrzegawczymi koloru czarno-żółtego.Poręcze schodów oznaczone są pismem punktowym (alfabetem Braille’a),  dla osób niewidomych informujące dokąd prowadzą schody.

Budynek wyposażony jest w windę z dostępem do wszystkich kondygnacji, klawisze wewnątrz windy również oznakowano  alfabetem Braille’a.

Na każdym piętrze zamontowano plan tyflograficzny z napisami alfabetem Braille'a,  który zawiera rozmieszczenie ważnych punktów znajdujących się na danej kondygnacji. Na parterze tyflomapa jest umieszczona po prawej stonie za drzwiami wejściowymi, natomiast na pierwszym i drugim piętrze po lewej stronie od wyjścia z windy.

Pomieszczenia oznaczone są tabliczkami kontrastowymi z drukiem powiększonym i  pismem Braill’a na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w których dostępne są przywoływacze.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Marta Holland, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 68 69 202, którego zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.