PUNKT ZBIERANIA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Informujemy, że na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny znajduje się punkt zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony przez firmę Waster Sp. z o. o.

Adres punktu: Kolonia Koplany 31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2024 roku firmą obsługującą Gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w dalszym ciągu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce. Przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Od 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mieli możliwość zbierania odpadów segregowanych tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów BIO, nie tylko w workach dostarczanych przez Gminę, ale również w pojemnikach o pojemności min. 110 l. Zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki leży po stronie właściciela nieruchomości.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w roku 2024, nie uległa zmianie i wynosi 64 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), którzy kompostują bioodpady (w tym odpady zielone) w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 5 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 10 czerwca 2022 r. podczas obchodów Dni Ziemi Juchnowieckiej, w Juchnowcu Dolnym, Gmina Juchnowiec Kościelny zorganizowała EKOstoisko o tematyce „prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi”. Edukacja odbywała się poprzez gry i zabawy:

  1. Rzucanie piłeczką i wybranymi odpadami do pojemników o odpowiednim kolorze przeznaczonym do poszczególnej frakcji
  2. Malowanie śmieciowych stworków na balonach
  3. Slalom do plastikowej butelki, zgniatanie i wyrzucenie do odpowiedniego pojemnika
  4. Gry słowne, rozwiązywanie krzyżówek
  5. Malowanie, kolorowanie obrazków
  6. Sadzenie roślinek w uprzednio pomalowanych i udekorowanych przez dzieci doniczkach
  7. Sprawdzanie naładowania baterii – edukacja na temat ich segregacji

Ponadto, można było wziąć udział w quizie i otrzymać w nagrodę gadżety pochodzące z recyklingu lub wytworzone z surowców przyjaznych środowisku. Na stoisku były rozdawane materiały szkoleniowe w postaci plakatów i ulotek, stanowiące podstawę wiedzy dla dorosłych uczestników.

1.	Sadzenie roślinek w przygotowanych przez dzieci doniczkach

Nauka prawidłowej segregacji

Ekostoisko

EKOgadżety


baner gospodarka odpadami

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Od dnia 1 stycznia 2022 r., stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 64 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), którzy kompostują bioodpady (w tym odpady zielone) w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 5 zł. W tym celu, w  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy oświadczyć że posiada się kompostownik przydomowy i kompostuje się w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. Bioodpady podlegające kompostowaniu nie będą odbierane przez przedsiębiorcę. W przypadku stwierdzenia, ze właściciel nieruchomości nie kompostuje bioodpadów, Wójt Gminy wyda decyzję określającą utratę zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.
Stawki opłaty:
Selektywna zbiórka -64,00 zł.
*w przypadku kompostowania – 59,00 zł.
System zmieszany - 128,00 zł.
Ponadto, osoby samotne oraz osoby prowadzące dwuosobowe gospodarstwo domowe, spełniające kryteria gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskać przedmiotową pomoc, osoby uprawnione muszą złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie ul. Alberta 2.

Szczegółowe informacje:
1. Uchwała nr XXXIII/370/2021 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.

2. UCHWAŁA NR XXXIII/369/2021 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, a także ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

3. Zarządzenie NR ORG.0050.299.2021 WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych


Limit wagowy na odpady budowlane oddawane w PSZOK

Informujemy, że od 1 stycznia w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkaniec może oddać odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg rocznie.


VIII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci – Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2022

Uprzejmie informujemy, że 15 stycznia 2022 rozpoczyna się ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl


APLIKACJA „KIEDY ŚMIECI”

Od dni 1 marca 2021 r. mieszkańcy Gminy będą mogli skorzystać z aplikacji „KIEDY ŚMIECI”. Aplikacja umożliwia pobieranie harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla zadeklarowanego adresu zamieszkania, a także automatycznie powiadamia o nadchodzącym terminie wywozu odpadów. Co ważne, aplikacja jest anonimowa, nie zbiera żadnych danych. Jedyne co przekazuje użytkownik to miejscowość, dla której chce otrzymywać powiadomienia. Ponadto, umożliwia przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji gminnych.

Z aplikacji można skorzystać:
- bezpośrednio na stronie internetowej https://kiedysmieci.info/
- w telefonie, pobierając aplikację sklepu: GooglePlay; App Store; AppGallery

Grafika aplikacja Kiedy Śmieci


Sposób gromadzenia odpadów

W 2021 roku firmą obsługującą Gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w dalszym ciągu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 2021 roku wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Przy czym w ramach segregacji odpadów „u źródła” wprowadzono dodatkową frakcję tj. popiół.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmie jako odpad niesegregowany (zmieszany) komunalny i powiadomi o tym fakcie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. W takim przypadku właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona podwyższona stawka opłaty podstawowej, zgodnie z §2 ust. 3 uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, która wynosi 114,00 zł od jednego mieszkańca.

SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW [.docx]


Kompostowanie odpadów komunalnych

Zgodnie z uchwałą nr XXII/264/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą liczyć na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 5 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty). Wówczas stawka od jednego gospodarstwa domowego będzie wynosiła 52 zł. Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel traci prawo do zwolnienia w przypadku stwierdzenia, że nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia upoważnionemu pracownikowi Urzędu dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy jednocześnie, że kompostowanie bioodpadów nie jest obowiązkowe. Wobec czego mieszkańcy, którzy nie zadeklarują kompostowania na własnej posesji, nadal mogą wystawiać te odpady do odbioru w worku brązowym z napisem „BIO” bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Ustawa z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Jednakże powinno być to miejsce wyznaczone, wygrodzone (drewniane, betonowe, z tworzywa) gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości.
Ponadto usytuowanie kompostownika powinno być zgodne z innymi przepisami prawa. Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
Odległości kompostowników o pojemności do 10 m3 powinny wynosić co najmniej:
- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych –5 m.
- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego  –2 m
Odległości kompostowników o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:
- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 30 m.
- od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m;
- od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego –10 m.
Odległości kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić –licząc od osi studni –co najmniej 15 m do kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń.
Pryzma ułożona na ziemi, składająca się z chwastów, gałęzi czy trawy nie może być traktowana jako kompostownik.
Wybierając sposób i miejsce kompostowania, należy wziąć  pod uwagę ewentualne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.


INFORMACJA

Rolnicy z Gminy Juchnowiec Kościelny mogą bezpłatnie przekazywać odpady rolnicze (tj. folię oraz sznurek) firmie Hermes Recycling Sp. z o.o. Barszczówka 37 w miejscowości Turośń Kościelna.


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnegow sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

więcej informacji