W dniu 6 maja 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) na realizację zadania publicznego pt. „Mata KOLUCHSTYL do treningów, seminariów i zawodów sportowych” przez Klub Sportowy „SUMO KOLUCH”. Uwagi można składać do dnia 30 maja 2024r.

W załączeniu szczegóły wraz z ofertą

Rozstrzygnięcie