Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 19 stycznia 2023 r. (czwartek) na godz. 13.30, XLVIII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a)    w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2023 rok.
b)    w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2023 rok,
c)    w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
d)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości za cenę wyższą od jej wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego,
e)    w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
f)    w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy,
g)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025,
h)    w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu obliczenia wysokości zwrotu kosztu przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
i)    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,
j)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
k)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w m. Wojszki (gm. Juchnowiec Kościelny)” inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2022-2023,
l)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny)” inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2022-2023,
m)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B  Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny)” inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2022-2023,
n)    w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
o)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030.
5.    Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
6.    Sprawy bieżące.
7.    Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska