O G Ł O S Z E N I E

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że od dnia 22.06.2020r. ulegają zmianie zasady funkcjonowania urzędu w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.1066) oraz zarządzeniem Nr ORG.0050.144.2020 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22.06.2020r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

Należy mieć na względnie, że w pomieszczeniu, w którym obsługuje się interesantów, w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 1 interesant z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób wymienionych w §15 ust.3 w/w rozporządzenia.

Bezpośredni kontakt interesanta z pracownikiem możliwy jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, w szczególności w sprawach dotyczących:

- rejestracji stanu cywilnego (aktów zgonu) nr. tel. 85 713 28 85, 697 011 127,

- ewidencji ludności i dowodów osobistych nr. tel. 85 713 28 85, 697 011 127

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr tel. 85 719 50 60, 85 719 50 61, 697 011 609,

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr tel. 85 719 50 60, 85 719 50 61, 697 011 609,

- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów nr tel. 85 713 28 92, 697 011 608,

- przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej nr tel. 85 713 28 94, 697 011 607

Z uwagi na ograniczenia lokalowe w tut. urzędzie, kontakt na powyższych zasadach powinien być stosowany tylko w sytuacjach wyjątkowych.

Korespondencję do urzędu gminy można składać:

- pocztą tradycyjną,

- ePUAPem, Cyfrowym Urzędem Wrót Podlasia,

-do skrzynki odbiorczej ustawionej przy budynku Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga !  Korespondencja składana do skrzynki odbiorczej nie jest potwierdzana interesantowi datą wpływu do urzędu i podlega kwarantannie na okres 24 godzin. Zaleca się, aby ważne pisma, odwołania były składane pocztą tradycyjną lub ePUAPem, celem uzyskania potwierdzenia ich nadania.

Wnioski o wydanie i o utracie dowodu osobistego są składane osobiście lub przez ePUAP.

Ponadto we wszystkich sprawach kontakt z urzędnikami możliwy jest przez Telefon, Internet, ePUAP, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem apeluję o odpowiedzialne zachowanie i wzajemną troskę. Proszę o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.

   WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz