Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż przystępuje do złożenia, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.Dotacje udzielane będą tylko na transport i unieszkodliwienie azbestu.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych oraz zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:
•    kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
•    zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie) – zgoda wymagana w min. 51% udziałów;
•    informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
•    Ocena Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
•    kolorowe (w miarę możliwości) zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania azbestu (w przypadku zbierania), umożliwiające identyfikację ich położenia;
•    kopia skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych złożonego w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2,
•    pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub poniżej.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ulicy Lipowej 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. Wnioski złożone po terminie nie zostaną ujęte w ramach realizacji niniejszego zadania.

Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.:  85/ 719 50 60.

Pliki do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
Oświadczenie współwłaścicieli działki
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Ocenę Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Regulamin dofinansowania z zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.