W związku z podjętą przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny Uchwałą nr XIII/75/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/304/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/352/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa regulamin stanowiący załącznik do ww. uchwały.

O dotację mogą ubiegać się:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne (będące: współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości),
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wytwarzającymi ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.

Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istniejącą zabudową mieszkaniową. W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja.

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
1) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji>br> 2) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
3) obszary, dla których został wykonany projekt zbiorczego systemu odprowadzania ścieków;
4) na obszarze, który został objęty Koncepcją zbiorowego odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu północnej części Gminy Juchnowiec Kościelny (z dnia 07-03-2017 r.).

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy, wg. kolejności zgłoszeń. Dotacja stanowi 75 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).

Termin składania wniosków: 01 stycznia – 31 maja cyklicznie co roku.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, pokój nr 6 (sekretariat).

Niezbędne dokumenty
1) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
2) Załączniki:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
2. prawomocne zgłoszenie, pozwolenie i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);
3. opis lub projekt techniczny instalacji oraz aprobata technicznych wymagań w przepisach prawa (lub ich kopii).

Dofinansowaniu podlegają: koszty zakupu i montażu kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków; 4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

PLIKI DO POBRANIA

• UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 17 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• UCHWAŁA Nr XXXIII/304/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.


BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZGŁOSZENIE