Szanowni Państwo,  
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w dniach od 12.07.2021 r. do 27.08.2021 r. na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji, ankieterzy posiadają stosowne upoważnienia.

Żaby, traszki, salamandry już wybrały się w podróż do oczek wodnych, gdzie złożą jaja. Są zwierzętami wodno-lądowymi, ale rozmnażają się tylko w wodzie. Zimowe siedliska są często zlokalizowane przy ruchliwych drogach i płazy muszą je przekroczyć, żeby dotrzeć do wody. Niestety, wiele z nich ginie w tej podróży. Żeby pomóc im tam dotrzeć, można wprowadzić działania ochronne tj.: montować płotki i wiaderka, a potem przenosić je w bezpieczne miejsce.
Do akcji ratowania żab i innych płazów prosimy o zaangażowanie mieszkańców, którzy żyją w sąsiedztwie siedlisk płazów. Pomagając zwierzętom, uczymy się odpowiedzialności za każde stworzenie.
Więcej informacji na temat czynnej ochrony płazów znajduje się w załączonym PORADNIKU CZYNNEJ OCHRONY PŁAZÓW

W związku z podjętą przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny Uchwałą nr XIII/75/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/304/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/352/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa regulamin stanowiący załącznik do ww. uchwały.

O dotację mogą ubiegać się:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne (będące: współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości),
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wytwarzającymi ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.

Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istniejącą zabudową mieszkaniową. W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja.

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
1) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji>br> 2) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
3) obszary, dla których został wykonany projekt zbiorczego systemu odprowadzania ścieków;
4) na obszarze, który został objęty Koncepcją zbiorowego odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu północnej części Gminy Juchnowiec Kościelny (z dnia 07-03-2017 r.).

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy, wg. kolejności zgłoszeń. Dotacja stanowi 75 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).

Termin składania wniosków: 01 stycznia – 31 maja cyklicznie co roku.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, pokój nr 6 (sekretariat).

Niezbędne dokumenty
1) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
2) Załączniki:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
2. prawomocne zgłoszenie, pozwolenie i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);
3. opis lub projekt techniczny instalacji oraz aprobata technicznych wymagań w przepisach prawa (lub ich kopii).

Dofinansowaniu podlegają: koszty zakupu i montażu kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków; 4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

PLIKI DO POBRANIA

• UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 17 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• UCHWAŁA Nr XXXIII/304/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.


BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZGŁOSZENIE

Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż przystępuje do złożenia, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.Dotacje udzielane będą tylko na transport i unieszkodliwienie azbestu.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych oraz zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:
•    kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
•    zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie) – zgoda wymagana w min. 51% udziałów;
•    informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
•    Ocena Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
•    kolorowe (w miarę możliwości) zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania azbestu (w przypadku zbierania), umożliwiające identyfikację ich położenia;
•    kopia skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych złożonego w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2,
•    pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub poniżej.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ulicy Lipowej 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. Wnioski złożone po terminie nie zostaną ujęte w ramach realizacji niniejszego zadania.

Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.:  85/ 719 50 60.

Pliki do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
Oświadczenie współwłaścicieli działki
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Ocenę Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Regulamin dofinansowania z zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.